Zomi Youth Development

yd logo

Member Spotlight

muanpi

Muanpi’s Poem

YD bang a hia? ci a hong ki dot ciang, ciamnuih leh cihtak a, ‘You Develop Men’ ci thei zel ing. Ka deihna ah YD is training Zomi youth to be a good Zomi citizen of Men and Women. Zomite minam picing, minam khangto i hih mah bangin; YD in Zomi Khangthakte Zomi Picing, Siamsin …

Muanpi’s Poem Read More »

idol singer siamno

Siamno

Kawlgam ah Covid leh gam buaina hang in ih naupang te sanginn zuan theilo in ah om zawh kum nih bang hongval ta hi. Naupang te’n leitung ah aki zangpen nampau (language) leh lai khat ahi manglai, mangpau sintheih nading in Zomi Youth Development leh LCEC te mapang khawm in ELL (English Language Learners) Program …

Siamno Read More »